Undervisningen

Undervisningen utgår från den statliga läroplanen LGR 22 och Waldorfskolans egna läroplan En väg till frihet (länk) som är anpassad efter LGR 11, men innehåller ämnes-övergripande tema i varje årskurs, specifikt utformat för att möta eleven i sin utveckling i en viss ålder.

MÖTA VARJE ELEV 

På Kalmar Waldorfskola vill vi möta varje elev i sin utveckling från förskoleklass till nian, och väcka nyfikenhet och lust för ett livslångt lärande. Skolmiljön är trygg och det är lätt att finna studiero. Vi ser var och en som den är, liten som stor, och varandras möjligheter. Med återkommande evenemang, som årstidsfester och temadagar, vill vi skapa naturliga mötesplatser för skolans alla elever, föräldrar och lärare. 

HELA MÄNNISKAN I SKOLAN 

Vår erfarenhet visar att barn, precis som vuxna, behöver mer än bara teoretiska kunskaper för att utveckla användbara färdigheter. Därför är konstnärliga ämnen viktiga på schemat; bild, hantverk och musik gör lärandet lustfyllt, kreativt och skapar en positiv självbild. Ett varierat aktivt schema gynnar även inhämtande av teoretiska kunskaper i kärnämnen som matte, svenska och engelska, vilket elevernas goda resultat på de nationella proven visar. 

På Kalmar Waldorfskola värderar vi att leva i samklang med varandra och den värld vi lever i. För oss betyder hållbar utveckling att vi tar ansvar för vår miljö för att kunna lämna över ett jordklot till våra barn och barnbarn som är i ekologisk och social balans.

SCHEMAT

Schemat innehåller tre kunskapsfält, konst, hantverk och teori, där de mer teoretiska ämnena ligger på förmiddagen och de praktiska på eftermiddagen. Varje skoldag börjar oftast med någon form av rörelse i syfte att öka elevernas koncentrationsförmåga under skoldagen. I de lägre klasserna hoppar vi långhopprep med alltmer svåra in- och uthopp i bestämda talföljder. I de högre klasserna blir det ofta en rask promenad. 

PERIODLÄSNING 

Det två första schemalagda timmarna ägnar vi oss åt periodläsning i ett ämne under en sammanhängde period på 3-4 veckor. Periodläsningen ger möjlighet till fördjupade studier i ett kunskapsämne som historia, geografi, kemi m.fl. Arbetssätt och redovisningsformer varierar. I de högre klasserna utgår de oftast från elevens egna producerade texter och illustrationer sammanställda i arbetsböcker. Att göra arbetsböcker är ett effektivt sätt att befästa kunskaper på. Eleverna blir aktiva och delaktiga i sitt lärande, de uppmanas till både kreativt och kritiskt tänkande vilket leder till en förmåga att självständigt lösa problem och ta egna initiativ. 

På periodläsning möter eleverna även formteckning, ett waldorfspespecifikt ämne. Då övas rumslig och kroppslig uppfattningsförmåga och geometriska formerna hjälper även till att utveckla matematiskt tänkande.