Elever & föräldrar

 

ELEVRÅDET 

På Kalmar Waldorfskola finns 2 elevråd, för klasserna 5-8 och 9-12. Alla elever deltar i klassrådet. Elevrådsrepresentanterna representerar sin klass och för vidare synpunkter, önskemål mm som framförts på klassrådet. För elevrådet i klasserna 5-8 har en lärare varit sammankallande. 

De yngre eleverna, i klasserna 1-4, lyfter sina synpunkter via sin klasslärare på kollegiet. Ett välfungerande, aktivt elevråd med fasta mötestider har eftersträvats. Elevrådet ses som en viktig kanal för att få en mångsidig bild av verksamheten. I elevrådet diskuteras t ex undervisningen, brister i informationsflödet eller i schemaläggningen, synpunkter som förs till kollegiet för bearbetning och uppföljning. 

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN 

Föräldraföreningen på Kalmar Waldorfskola är öppen för Stiftelsen Kalmar Waldorfskolas föräldrar samt övriga intresserade som vill främja Waldorfpedagogisk verksamhet. Det kan innebära att på olika sätt stödja föräldrars engagemang inom skolan och förskolan och att tillsammans med skolan ansvara för den årliga julmarknaden. Föreningen arrangerar föreläsningsverksamhet och föräldrautbildning i Waldorfpedagogik. Föräldraföreningens ledamöter hittar under Kontakta oss 

FADDERSYSTEM 

Varje ny första klass hälsas välkommen till skolan av sin fadderklass vid skolstartens upprop. Redan under vårterminen har förskoleklassen och den blivande fadderklassen knutit an till varandra genom gemensamma aktiviteter som exempelvis utflykter. Eftersträvansvärt är att de äldre eleverna i fadderklassen bryr sig om de yngre på raster och kan vara till hjälp och förebild i vissa undervisningssituationer som exempelvis då klass 1 lär sig sticka. 

GEMENSAMMA AKTIVITETER 

Kollegiet ordnar regelbundet gemensamma fester, spel och aktiviteter så som exempelvis friluftsdagar och Månadsfesterna. Alla skolans elever deltar, från förskoleklass till gymnasiet. Detta bidrar till en känsla av gemenskap, socialt ansvar och klassövergripande kontakter. 

Under ”månadsfesterna” gör klasserna ”nedslag” i pågående undervisning och visar varandra och föräldrar vad man håller på med just nu. Eleverna övar sig i att både lyssna på varandra och själva träda fram.