Mandat- & arbetsgrupper

Medarbetargruppen

Arbetar med medarbetarfrågor och fackliga kontakter. Handhar sjukskrivningar och vikariefrågor. Utlyser tjänster och nyanställer i samråd med kollegiet. Handhar fortbildningsärenden och för medarbetarsamtal.

Kulturgruppen

Inspirerar till och planerar årsfester, månadsfester och andra kulturella aktiviteter. Ansvarar för studium och konstnärligt övande i kollegiet. Har kontakt med och anknyter efter förmåga och tid till det lokala kulturlivet.

Antagningsgruppen

Sköter antagning av nya elever. Informerar blivande föräldrar om förskolan, skolan och gymnasiet.

Elevhälsan

Skolan har en väl fungerande elevhälsovård. Elevhälsan omfattas av både medicinsk och pedagogisk omsorg. I elevhälsan ingår rektorerna, specialpedagog/stödlärare, skolsköterska, skolläkare och kurator och vid behov även psykolog. Elevhälsan ansvarar för att alla elever bereds en optimal lärandemiljö och att de elever som är i behov av anpassningar eller särskilt stöd får de stödinsatser de behöver på såväl organisatorisk som gruppnivå eller individuellt.

Elevhälsan upprättar, ansvarar för och följer upp skolans program för att motverka kränkande behandling bland elever. Elevhälsan samarbetar med antagningsgruppen vid inskrivning av nya elever och kan bistå vid elev- och föräldrasamtal. Likabehandlingsplan finns i sin helhet tillgänglig på kansliet, lärarrummet, anslagstavlan och hos respektive klasslärare.

Förtroendegruppen

Förtroendegruppen hjälper till att återupprätta kontakten där dialogen och förtroendet brustit. Förtroendegruppens medlemmar utses i samband med stiftelsstyrelsens årsmöte.

Krishanteringsgruppen

Organiserar och medverkar vid de hjälp- och stödinsatser som kan bli aktuella vid stora samhällskatastrofer, allvarliga sjukdomar, olycksfall och dödsfall bland personal eller elever.
Krishanteringsplan finns i sin helhet tillgänglig på kansliet, lärarrummet, anslagstavlan och hos respektive klasslärare.

IT-Gruppen

Har hand om datorerna och nätverket på skolan. Agerar som IKT-pedagoger och handleder personalen inom IT-frågor.