Kollegium

Skolans kollegium består av skolans och förskolans pedagoger och andra medarbetare verksamma inom skolans organisation. I Waldorfskolan eftersträvas en icke-hierarkisk organisation, där de som utför arbetet i största möjliga utsträckning även ges ansvaret.

Rektorsfunktionen är i möjligaste mån fördelad inom kollegiet på olika mandat- och arbetsgrupper med mandat att besluta och verkställa inom sitt specifika område. Mandatgrupperna förbereder och samråder med kollegiet. Representanter från de olika mandatgrupperna träffas kontinuerligt för avstämning och samordning. Skolans rektorer ansvarar för verksamhetens ledning i samråd med kollegiet och har ett övergripande ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med skollag och de nationella kursplanerna dock i samklang med de kriterier som definierar en svensk waldorfskola. Rektorerna är adjungerade i styrelsen och på stiftelseråd.

Kollegiet sammanträder torsdagar 14.30 – 17.30