Kursplanen

Waldorfpedagogiken är idag det enda valbara pedagogiska alternativ som har en kursplan som följer barnets/elevens utveckling genom hela skoltiden. Waldorfpedagogiken baserar sig på en genomarbetad människosyn med grund i människans olika utvecklingsfaser.

Den första waldorfskolan växte fram ur en social impuls. Rudolf Steiner, med erfarenhet av folkbildning, ombads att starta en skola för arbetarnas barn inom cigarettfabriken Waldorf Astorias område. Härav namnet Waldorf. Rudolf Steiner var en nytänkare i den tyska bildningstraditionen.

Idag finns Waldorfskolor i hela världen. Det allmänmänskliga draget i waldorfpedagogiken gör att den kan anpassas till olika kulturer i alla delar av världen. Kursplanen är internationell men naturligtvis med nationella variationer.

I Sverige är Waldorfkursplanen avstämd mot de statligt reglerade förordningarna i skollag och läroplan, Lgr11 och GY11.

Eleverna deltar i de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9.

Waldorfskolorna har dock enligt skollagen betygsdispens till och med årskurs 8 och betyg ges först i årskurs 9. Med dessa är eleverna behöriga att söka till ett Waldorfgymnasium eller till ett nationellt program i den kommunala gymnasieskolan.

Vid läsårets slut ges alla elever skriftliga omdömen i det så kallade läsårsbrevet, en sammanställning av det gångna året.