Elevrådet

På Kalmar Waldorfskola finns 2 elevråd, för klasserna 5-8 och 9-12. Alla elever deltar i klassrådet. Elevrådsrepresentanterna representerar sin klass och för vidare synpunkter, önskemål mm som framförts på klassrådet. För elevrådet i klasserna 5-8 har en lärare varit sammankallande.

De yngre eleverna, i klasserna 1-4, lyfter sina synpunkter via sin klasslärare på kollegiet. Ett välfungerande, aktivt elevråd med fasta mötestider har eftersträvats.Elevrådet ses som en viktig kanal för att få en mångsidig bild av verksamheten. I elevrådet diskuteras t ex undervisningen, brister i informationsflödet eller i schemaläggningen, synpunkter som förs till kollegiet för bearbetning och uppföljning.